Så funkar det att sitta i styrelsen för Refugees Welcome Stockholm

Skulle du eller en vän vilja vara med och påverka Refugees Welcome Stockholms framtid? Nominera till styrelsen här! 

Här kan du läsa lite mer om vad det innebär att sitta i RWS styrelse.

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan ordinarie och extrainsatta föreningsmöten. Styrelsen har övergripande ansvar för föreningen, föreningens verksamhet samt för föreningens medlemmar och volontärer.

Styrelsearbetet bygger på gemensamt engagemang och ansvar att ta initiativ, driva aktuella frågor och säkra att goda beslut tas. I beslut är alla ledamöters röster av lika värde, men ordföranden har utslagsröst.

För vissa ansvarsområden tillkommer ytterligare uppgifter, vilka beskrivs nedan.

Ordföranden utses av årsmötet och övriga roller av styrelsen efter behov. Styrelsen beslutar om policyer, riktlinjer, strategier med mera.

Ordförande

 • Föreningens högsta officiella representant
 • Kallar till och leder styrelsemöten
 • Har arbetsgivaransvar för verkställaren
 • Ansvarar för att initiera dagordning för styrelsemöten
 • Ansvarar att följa upp beslut från tidigare styrelsemöten
 • Ansvarar för att organisera föreningsmöten

Vice ordförande

 • Tillfällig ersättare för ordföranden vid frånvaro

Kassör

 • Ansvarar för att föreningens ekonomi och att relaterade frågor hanteras korrekt och i enlighet med myndigheters krav, föreningsmötens beslut och god sed
 • Ansvarar för att föreningens in- och utbetalningar, bokföring, redovisningar etc. sker korrekt och enligt lag
 • Upprättar årsredovisningen, bokslut med mera
 • Fokuserar inom styrelsen på ekonomiska frågor, kontrollerar att föreningens in- och utbetalningar, bokföring, bokslut, redovisningar med mera sker korrekt
 • Sätter upp ekonomiska rutiner i samråd med verkställaren och ledningsgruppens ekonomiresurs

Sekreterare

 • Protokollför styrelsens möten
 • Sammanfattar mötesprotokoll till hemsidan
 • Stödjer ordföranden genom att sammanställa aktiva punkter inför möten

Ledamöter

 • Alla ledamöter ska läsa e-post från styrelsen, hålla sig informerade om kommande möten och själva anmäla frågor och ärenden till styrelsemöten som de vill ta upp
 • Ledamöter med tilldelade fokusområden ska bevaka och rapportera om det till övriga styrelsen och fungera som stöd till verkställaren inom dessa områden

Suppleanter

 • Suppleanter är tillfälliga ersättare i ordinarie ledamots frånvaro. Närvarande styrelse röstar om vilken suppleant som ersätter frånvarande ledamot
 • Alla suppleanter ska läsa e-post från styrelsen, hålla sig informerade om kommande möten och själva anmäla frågor och ärenden till styrelsemöten som de vill ta upp
 • Suppleanter med tilldelade fokusområden ska bevaka och rapportera om det till övriga styrelsen och fungera som stöd till verkställaren inom dessa områden

Styrelsemöten

 • Datumen för årets styrelsemöten bestäms på den nya styrelsens första möte och publiceras på hemsidan
 • Mötena kan hållas på distans och det åligger styrelsemedlemmarna att ha erforderlig utrustning och uppkoppling
 • Agenda och föranmälda ärenden skickas ut i god tid innan mötet
 • Verkställaren är ständigt adjungerad till styrelsemötena
 • Mötesprotokollet ska arkiveras utom räckhåll för obehöriga
 • En sammanfattning ska publiceras på hemsidan efter varje styrelsemöte

Så här står det i stadgarna om styrelsen och styrelsearbetet:

 • 5 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, minst fem och maximalt sju ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de övriga funktioner som styrelsen anser sig behöva.

Vid ledamots förhinder inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i hens ställe för tiden fram till nästa ordinarie föreningsmöte.

 • 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa de beslut som fattats av föreningsmötet, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsemöte hålls när ordföranden finner att det är nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Vid styrelsemöte ska protokollföras.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal blir det ordförandens röst som avgör beslutet. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig.

Här kan du läsa stadgarna i sin helhet!

Fler nyheter