Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Plats: Sveavägen 98, plan 2, The Park
Tid: Lördagen den 26 maj kl. 14:00
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller ej.

För att rösta
För att få rösta på stämman måste du ha varit medlem i en månad då årsmötet hålls. Detta skrevs in i stadgarna för att skydda oss mot fientligt övertagande. Är du osäker på när du blev medlem kan du mejla medlem@refugeeswelcomestockholm.se.
Om du vill lägga fram en motion ska denna ha inkommit till medlem@refugeeswelcomestockholm.se senast den 12 maj.
________________________________________
Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare som också är rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
10. Val av styrelseordförande för en tid av högst två år
11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av högst två år, samt suppleanter för en tid av ett år
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning, varav en sammankallande
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15. Övriga frågor

Här finns: Dagordning, Proposition 1 (Verksamhetsplan), Proposition 2 (Stadgar), Ändringar i stadgar samt Verksamhetsberättelse

Glöm inte att anmäla dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller inte.

Har du några frågor gällande årsmötet är du välkommen att kontakta styrelseordförande Daniel Carnestedt på daniel.carnestedt@refugeeswelcomestockholm.se.

Välkommen!

Fler nyheter